Публічний договір

Про надання комплексу послуг басейну «Дельфін»

79049, Львівська область м. Львів, вул. Трильовського, 12а

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Про надання комплексу послуг басейну «Дельфін»

 

Даний Публічний договір про надання комплексу послуг басейну «ДЕЛЬФІН» (далі – Договір) є офіційною пропозицією (публічною офертою) фізичної особи – підприємцяКозенковаОлександра Сергійовича (далі – Виконавець) укласти договір про надання комплексу відпочинкових послуг в плавальному басейні, який знаходиться за адресою: 79049, Львівська область м. Львів вул. Трильовського, буд. 12а (далі – Басейн), і адресований фізичним особам (далі – Клієнти).

 

1. Загальні положення.

Згідно ст. 633 Цивільного кодексу України даний Договір є публічним договором, порядок укладання якого регламентується ст. 642 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України Договір укладається прийняттям пропозиції Клієнтом (акцепт) шляхом підписання відповідної Анкети-приєднання та оплатою Клієнтом його права на отримання послуг Басейну з використанням персональної абонентської карти (далі – Клубна карта).

Надалі за текстом Договору Виконавець та Клієнт разом називаються «Сторони», а кожен окремо «Сторона». Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов.

Договір, укладений Клієнтом за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівнозначним договору, підписаному Сторонами, та вважається таким, що Клієнт ознайомився і згоден з умовами цієї публічної оферти.

Вчинення Клієнтом дій які засвідчують його бажання укласти Договір, а саме підписання та надання Виконавцю Заяви-приєднання із своїми персональними даними та оплати (передплати) послуг Виконавця, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Клієнтом Договору, всіх його умов без будь-яких обмежень відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

Клієнт підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився з його умовами і свідомо без жодного примусу уклав цей Договір.

 

2. Предмет Договору.

Виконавець згідно умов цього Договору зобов’язується надати комплекс відпочинкових послуг в плавальному басейні, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги в обсязі та на умовах, визначених цим Договором.

Під комплексом послуг басейну за цим Договором Сторони розуміють надання Клієнту права присутності на території басейну (в чаші плавального басейну), користування спортивним обладнанням, що знаходиться на території басейну, право користування допоміжними та спеціалізованими приміщеннями (залами, душовими, роздягальнями), інструктаж кваліфікованого тренера (далі – Послуги).

 

3. Порядок надання Послуг.

Для отримання та користування Послугами Клієнт зобов’язаний пройти процедуру реєстрації в басейні, яка полягає в оформлені відповідної Анкети-приєднання із зазначенням своїх персональних даних та оформленні обраної за категорією та видом Клубної карти або оплати разового відвідування басейну.

Послуги, визначені розділом другим цього Договору, надаються відповідно до графіку роботи басейну з урахуванням періоду оплаченого абонементу згідно прайс-листа Виконавця. Якщо Клієнт пропустив заняття, строк проведення якого був заздалегідь узгоджений, таке заняття не переноситься, гроші за нього не повертаються.

У разі закінчення строку дії абонементу, який передбачено діючим прайс-листом, вважається, що Послуги Клієнтом спожиті, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги належним чином та у повному обсязі.

Усі додаткові послуги сплачуються Клієнтом згідно прайс-листа Виконавця, який розміщено на рецепції басейну та на офіційній сторінці в мережі інтернет.

 

4. Права та обов’язки Сторін.

 

Клієнт має право:

Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими даним Договором та прайс-листом Виконавця.

Користуватися, за наявності, додатковими послугами басейну відповідно до прайс-листа Виконавця.

Вимагати від Виконавця належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

Відвідувати басейн згідно з графіком його роботи та обраної категорії абонементу.

Під час споживання Послуг отримувати допомогу (консультування) фахівців, які володіють певними знаннями та навиками щодо занять фізичною культурою та різними видами спорту (тренерів).

Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності басейну.

 

Клієнт зобов’язаний:

Належно виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором.

Повідомляти адміністрації Виконавця достовірну інформацію щодо персональних даних, інформацію про можливі протипоказання (стан здоров’я та інше) щодо отримання Послуг.

Перед початком відвідування басейну ознайомитися з переліком послуг, що надаються Виконавцем, здійснити огляд приміщення басейну, ознайомитися з його умовами, а в разі необхідності отримати додаткову інформацію.

Неухильно дотримуватися вимог даного Договору та правил техніки безпеки перебування в басейні, в якому надаються послуги Виконавцем. Виконувати та дотримуватись вимог протиепідемічних заходів, які встановлені державними органами та органами місцевого самоврядування.

Особисто користуватися Послугами передбаченими даним Договором і не передавати Клубну карту третім особам. Для цього надати можливість Виконавцеві зробити цифрове фото Клієнта.

Прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах, визначеними цим Договором. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати додаткові послуги.

Відвідувати басейн в межах його робочого часу згідно з графіком роботи та обраного абонементу. Приходити в басейн не пізніше як за годину до його закриття.

Під час користування послугами в приміщенні басейну не вживати тютюнових та алкогольних виробів, наркотичних засобів.

Дбайливо та охайно ставитися до майна, що знаходиться на території басейну під час користування Послугами, визначеними даним Договором. Під час користування послугами бути одягнутим у відповідний одяг для занять плаванням.

Нести матеріальну відповідальність за нанесену шкоду Виконавцю, персоналу і майну басейну та третім особам, які є відвідувачами басейну.

До початку користування Послугами, визначеними даним Договором, пройти медичне обстеження і отримати медичний висновок про можливість зайняття фізичними правами та навантаженням в басейні.

Самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров’я (за наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також захворювань внутрішніх органів тощо, утриматись від відвідування басейну) і не ставити під загрозу здоров’я та життя своє та оточуючих.

 

Виконавець має право:

Вимагати від Клієнта належного та повного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

Отримати своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг.

Вимагати від Клієнта відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі завдання збитків Виконавцю, майну басейну, працівникам або іншим відвідувачам басейну.

Не допускати Клієнта на територію басейну і припинити надання Послуг, якщо зовнішній вигляд останнього дає підстави вважати працівникам басейну, що Клієнт знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та свідомість.

Не допускати Клієнта на територію басейну і припинити надання Послуг, якщо Клієнт своїми діями порушує правила поведінки в басейні, загрожує життю та здоров’ю, честі та гідності інших відвідувачів та працівників Виконавця.

В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або призупинити його виконання (заблокувати Клубну карту) за наявності підстав вважати, що надання послуг може заподіяти шкоду Клієнту або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього Договору з вини Клієнта та не потягне будь-якої відповідальності Виконавця.

Змінити умови цього Договору, а також прайс-лист на послуги в односторонньому порядку, попередньо розмістивши інформацію про зміни в куточку споживача басейну та/або на сайті.

Обмежувати використання будь-якого обладнання або приміщення для проведення профілактичної або ремонтної роботи з ним.

Без узгодження з Клієнтом встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми тощо.

З метою безпечного і ефективного надання Послуг, вимагати від Клієнта надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних, що мають відношення до надання послуг за цим Договором.

Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Клієнта під час користування Послугами, визначеними даним Договором.

 

Виконавець зобов’язаний:

Надавати Клієнту Послуги згідно умов цього Договору.

Доводити до відома Клієнта про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи басейну тощо шляхом розміщення їх в куточку споживача басейну або на сайті.

В разі порушення правил поведінки в басейні, умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

 

5. Вартість послуг та порядок розрахунків.

Вартість Послуг за цим Договором визначається прайс-листом Виконавця, який розміщено в куточку споживача.

Оплата Послуг здійснюється в розмірі 100% передоплати від обраної категорії та виду абонемента.

Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні – в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця або у готівковій формі, шляхом внесення грошових коштів у касу Виконавця.

Кошти сплачені Клієнтом відповідно до цього розділу, за будь-яких умов, поверненню не підлягають.

Виконавець працює з системою LiqPay по виставленню рахунків.

 

 

6. Правила відвідування басейну.

Басейн не є медичним або іншим закладом, що надає послуги з медичного забезпечення, не оцінює, не спостерігає та не контролює стан здоров’я Клієнта.

Клієнт несе персональну відповідальність за своє життя, стан здоров’я під час користування Послугами, визначених даним Договором. В випадку відвідування басейну особами, які не досягли 18-ти років, відповідальність за їх стан здоров’я та можливі негативні наслідки, що пов’язані з особливостями їх організму несуть батьки або інші законні представники.

Виконавець надає послуги враховуючи те, що Клієнт до початку споживання послуг та відвідування басейну пройшов медичне обстеження і не має протипоказань до заняття спортом.

Клієнт відвідує басейн відповідно до графіку роботи, встановленого Виконавцем і/та/або обраної Клієнтом категорії, виду абонементу за наявності клубної картки (абонементу).

Клієнт зобов’язаний припинити користування Послугою не пізніше встановленого часу закриття басейну або згідно режимом відвідування за обраною категорією абонементу.

В разі відсутності у Клієнта Клубної карти адміністрація Виконавця може допустити Клієнта до користування Послугами за наявності документа, що засвідчує його особу (паспорт, водійське посвідчення тощо).

Перебування на території басейну (крім зали рецепції) у верхньому одязі та вуличному взуті забороняється. Перед початком користування Послугами, визначеними даним Договором, Клієнт зобов’язаний переодягнутися у відведеному для цього місці у відповідний (змінні) одяг і взуття, призначені для відвідування басейну.

Для зберігання особистих речей та одягу у басейні відведені спеціальні місця – шафи в роздягальнях. Слід пильно стежити за своїми особистими речами та одягом і не залишати їх без нагляду. Цінні речі залишати на рецепції басейну. За загублені та/або залишені без нагляду речі Виконавець відповідальності не несе.

Перебування в службових приміщеннях без відповідного дозволу адміністрації басейну категорично забороняється.

Під час користування Послугами Клієнт повинен дбайливо ставитися до обладнання, інвентарю та іншого майна, що знаходиться на території басейну, і використовувати його лише за призначенням. Не кидати спортивний інвентар на підлогу.

Під час користування Послугами та перебування на території басейну категорично забороняється:

брати обладнання та спортивний інвентар без згоди Виконавця (його представника);

самостійне перебування неповнолітніх та малолітніх дітей, при цьому діти віком від 14 до 18 років мають право користуватися послугами Виконавця виключно зі згоди батьків (письмова заява), батьки несуть персональну і матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну їхніми дітьми;

відвідувати басейн при наявності інфекційних, гострих респіраторних і шкірних захворювань;

проносити будь-які види вогнепальної, газової та холодної зброї, вибухонебезпечні, пожеже небезпечні, токсичні і сильно запашні речовини;

вживати спиртні напої, наркотичні засоби та їх аналоги;

паління тютюнових виробів, а тому числі електронних;

вживати жувальну гумку;

приносити в комерційних цілях, а також готувати та пригощати інших відвідувачів спортивними напоями, коктейлями, спортивною їжею;

розповсюджування та купівля будь-яких медикаментів, спортивного харчування, біоактивних добавок тощо;

проводити з власної ініціативи тренування інших відвідувачів басейну;

надавати несанкціоновані будь-які медичні, косметологічні послуги, масаж;

поводити себе агресивно, вживати нецензурну лайку, вчиняти інші дії, що суперечать загально прийнятим морально-етичним нормам;

проводити торгівельну, рекламну, комерційну діяльність, а також професійну фото – та відео зйомку без відповідного письмового дозволу Виконавця.

Під час перебування на території басейну необхідно дотримуватися чистоти, особистої гігієни (без різких запахів тютюну та парфумів), мати чистий та охайний вигляд.

Після використання обладнання та інвентарю Клієнт повинен самостійно прибрати за собою обладнання і спортивний інвентар на спеціально відведені місця.

У разі поганого самопочуття або отримання травми необхідно негайно припинити користування Послугами і повідомити адміністрацію басейну – представнику Виконавця.

У випадку несправності обладнання слід негайно повідомити про це адміністрацію басейну.

 

Положення публічного договору, які регулюють права та обов’язки Сторін за умови оголошення сигналу «Повітряна тривога».

Після оголошення сигналу «Повітряна тривога», та/або у випадку увімкнення сирени повітряної тривоги на вулиці, та/або отримання повідомлення про сигнал «Повітряна тривога» на свій мобільний додаток, Клієнт зобов’язаний:

1. Вислухати вказівки адміністрації Виконавця та діяти відповідно до них.

2. Покинути чашу басейну особисто, допомогти це зробити дітям і літнім людям.

3. Швидко одягнутися та одягнути дітей, перевірити наявність пришитих з внутрішньої сторони одягу у дітей дошкільного віку нашивок, на яких зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, адреса, вік, номери телефонів батьків.

4. Взяти свої особисті речі і речі своїх дітей та найкоротшим шляхом попрямувати до найближчого укриття за межами будівлі басейну, або укриття, яке знаходиться в підвалі будівлі басейну «Дельфін», швидко, без паніки зайняти місце в підвальному приміщенні відповідно до рекомендацій та роз’яснень адміністрації басейну.

Клієнт усвідомлює, що:

приміщення підвалу басейну «Дельфін» не є спеціально обладнаною захисною спорудою, проте воно забезпечено необхідною кількістю води, аптечкою з елементарними медичними засобами та місцями для сидіння невеликої групи людей;

вище означені зобов’язання Клієнт зобов’язаний виконувати також щодо відвідувачів басейну – неповнолітніх осіб, законним представником яких він є.

В випадку невиконання Клієнтом вище означених зобов’язань, він нестиме повну відповідальність за своє життя і здоров’я, та життя і здоров’я відвідувачів басейну – неповнолітніх осіб, законним представником яких він є, та яким може бути заподіяно шкоди в результаті злочинних воєнних дій російської федерації під час дії сигналу «Повітряна тривога» у місті Львові.

 

Правила поведінки визначені Розділом 6 цього Договору не є вичерпними. Виконавець має право в односторонньому порядку встановлювати інші правила поведінки у басейні та/або вносити зміні у діючі, якщо цього вимагає виробнича необхідність та/або захист прав та інтересів відвідувачів басейну.

 

7. Строк дії договору, зміни та доповнення.

Цей договір набуває чинності з моменту надання Клієнтом Виконавцю анкети- приєднання та оплати послуг Клієнтом відповідно до категорії та виду абонементу і діє протягом одного року.

В разі порушення умов Договору з боку Клієнта, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Клієнту, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.

Договір може бути достроково припинений/розірваний за ініціативи Клієнта з підстав, передбачених діючим законодавством України. При цьому сплачені Клієнтом кошти поверненню не підлягають.

В Договір можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом розміщення відповідної інформації в куточку споживача басейну та/або на сайті.

 

8. Умови відповідальності

За втрачену персональну картку Клієнт сплачує компенсацію її вартості в розмірі 20,00 грн.

За загублений, втрачений або не повернутий ключ від шафки для одягу, Клієнт компенсовує його вартість в розмірі 50,00 грн.

За ефективність і безпеку самостійного тренування Клієнтом в басейні Виконавець (його персонал) відповідальності не несе.

Клієнт несе повну матеріальну відповідальність в випадку пошкодження або знищення майна басейну.

Клієнт несе самостійну і особисту відповідальність за своє життя і здоров’я під час користування Послугами та виконання зобов’язань за цим Договором. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, нанесену життю та здоров’ю Клієнта у випадку неналежного виконання останнім зобов’язань за цим Договором. Виконавець не несе відповідальність за стан здоров’я Клієнта під час отримання Послуг визначених даним Договором.

 

9. Форс-мажор.

Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків по цьому Договору, якщо воно стало слідством дії обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, війни і військові дії, страйку (-ів), диверсії, аварії, пожежі, масового безладдя і заворушень, епідемій та епізоотій, запровадження карантинних заходів, дії актів органів державної влади або управління, і т.д., при умові, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.

Сторона яка не може виконати свої зобов’язання в силу обставин визначених в цьому Договорі повинна в строк не більше 15 календарних днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Несвоєчасне (пізніше 15 календарних днів) повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну сторону права посилатися на них для виправдання невиконаних своїх зобов’язань.

Доказом наявності та тривалості форс-мажорних обставин непереборної сили повинні бути довідки, видані відповідними державними органами України.

 

10. Захист персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VІ, Сторони, з метою забезпечення господарських (цивільно-правових) відносин, що виникли в результаті укладення цього Договору, надають свою згоду одна одній на збір та обробку відомостей, що містяться в документах, які засвідчують особу, зокрема (але не виключно) паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків, прізвище, ім’я, по-батькові, рік, місяць і дата народження та будь-які інші персональні дані та відомості, які надаються добровільно. При обробці персональних даних Сторони здійснюють всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних.

 

Виконавець:

Фізична особа – підприємець

Козенков Олександр Сергійович

79049, Львівська область, м. Львів,

Вул. Трильовського 12 А